Z hloubkového přezkumu nejnovější odborné zprávy Evropské komise o zdravotních rizicích záření produkovaného bezdrátovými technologiemi vyplynula vážná kritika. Odborníci EU jsou předpojatí a zdá se, že ve zprávě je předem rozhodnuto odmítnout zdravotní rizika a dát zelenou pro přijetí nových expozičních limitů ICNIRP z roku 2020. Tyto hodnoty umožňují vyzařování na úrovních, jež prokazatelně způsobují škodlivé účinky na zdraví a na životní prostředí, ale současně jsou pro telekomunikační průmysl výhodné a velmi důležité.

V srpnu 2022 vydala Evropská komise Návrh stanoviska SCHEER o potenciálních rizicích expozice mikrovlnnému záření, známému také jako radiofrekvenční záření (RFR), které vyzařují 5G, 4G, mobilní telefony, Wi-Fi atd. Zpráva doporučila přijetí limitů ICNIRP 2020, které v případě jejich přijetí umožní ještě škodlivější úrovně záření. Limity ICNIRP chrání pouze před akutními účinky záření způsobujícími ohřev, k nimž dochází, když je záření tak intenzivní, že způsobí zvýšení teploty o jeden stupeň Celsia během jedné hodiny. Hodnoty ICNIRP neposkytují ochranu před jakýmikoliv dlouhodobými nebo krátkodobými netepelnými účinky.

Limity ICNIRP důležité pro průmysl

Nižší limity, než které doporučuje ICNIRP, mají podle názoru odborníků neblahý dopad na telekomunikační průmysl. Podle švédské společnosti Ericsson, předního světového dodavatele zařízení pro infrastrukturu 5G, bude obtížné nebo nemožné zavést 5G, pokud budou použity 100krát nižší limity. Lékařští a vědečtí odborníci v této oblasti však volají po ještě mnohem přísnějších limitech, aby byla zajištěna ochrana před zdokumentovanými nepříznivými zdravotními účinky chronické expozice.

Zvyk Komise vybírat zaujaté odborníky

Z kritické zprávy o přezkumu, kterou vypracovala Dánská rada pro bezpečné telekomunikace a Švédská nadace pro ochranu před zářením, vyplývá, že Evropská komise po dobu 15 let vybírala pouze odborníky, kteří mají vstřícný postoj k limitům ICNIRP, a ani jednou nepozvala jediného zástupce ze stovek vědců, kteří dospěli k závěru, že existuje velké množství vědeckých důkazů o škodlivých účincích na zdraví pod úrovní limitů ICNIRP. Polovina z osmi členů pracovní skupiny SCHEER nejsou odborníci v dané oblasti, zatímco zbývající čtyři odborníci patří k úzkému okruhu lidí odkazujících se na sebe sama, kteří již dříve obhajovali limity ICNIRP a kteří mají rovněž vazby na telekomunikační společnosti. Tito čtyři odborníci mají navíc tendenci odkazovat se na další členy uzavřeného kruhu odborníků, kteří obhajují limity ICNIRP.

Dalším jasným znakem zaujatosti je, že odborníci systematicky produkují pochybnosti o vědeckých důkazech nepříznivých účinků pod úrovněmi limitů ICNIRP, zatímco studie, které nepříznivé účinky neuvádějí, přijímají bez jakékoliv relevantní kritiky.

Většina vědců z terénu nesouhlasí

258 vědců (EMF-Scientist) společně požaduje zpřísnění limitů kvůli rostoucímu počtu důkazů o škodlivých účincích hluboko pod hodnotami expozičních limitů ICNIRP. Skupina 16 předních světových vědců (ICBE-EMF) navíc v říjnu 2022 dospěla k závěru, že limity ICNIRP jsou založeny na nesprávných a zastaralých předpokladech, nechrání před známými škodlivými účinky, a jsou proto škodlivé pro veřejné zdraví.

Bylo zdokumentováno, že mnoho účinků se vyskytuje pod limity ICNIRP. V neobjektivním odborném stanovisku EU jsou však tyto účinky bagatelizovány. Patří mezi ně nepříznivé účinky na mozek a nervový systém, účinky na chování, příznaky, jako jsou bolesti hlavy, závratě a poruchy spánku, poškození DNA, oxidační stres, škodlivé účinky na spermie a zvýšené riziko rakoviny. Jen oxidační stres byl prokázán ve více než 200 vědeckých studiích.

Existuje také mnoho důkazů o závažných účincích na flóru a faunu, zejména na rostliny a hmyz, což může mít ničivé účinky na biologickou rozmanitost a ekosystém. SCHEER vůbec nepoukazuje na nutnost přehodnotit limity tak, aby zahrnovaly také ochranu rostlin a živočichů. Například účinky na ptactvo a hmyz jsou ve stanovisku SCHEER zcela ignorovány, přestože vědecké důkazy dnes potvrzují, že tato forma záření pravděpodobně přispívá ke krizi biologické rozmanitosti.

Škodlivost pro lidské zdraví

Rada pro bezpečné telekomunikace a Nadace pro ochranu před zářením dospěly k závěru, že příznivý přístup k limitům ICNIRP je výhodný pro průmysl, ale škodlivý pro lidské zdraví a životní prostředí. Pokud bude v Evropě přijato doporučení ICNIRP 2020, budou povoleny mnohem vyšší úrovně expozice, než jsou ty, o nichž je známo, že způsobují škodlivé účinky. Na druhou stranu neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že při chronické celotělové expozici záření ze základnových stanic 5G a/nebo 4G na úrovních navrhovaných ICNIRP 2020 nedochází u lidí k onemocnění a že není poškozováno životní prostředí.

Odborná zpráva Evropské komise SCHEER porušuje zásady posuzování rizik, neboť odborníci jsou ve střetu zájmů. V důsledku toho je zpráva extrémně zaujatá ve prospěch telekomunikačních společností a nelze ji použít jako podklad pro rozhodování o nových expozičních limitech, které mají zabránit nepříznivým účinkům na zdraví a na životní prostředí. Zpráva by měla být odmítnuta a musí být provedeno nové objektivní vědecké hodnocení zdravotních a environmentálních rizik záření z bezdrátových technologií, které provedou kompetentní odborníci bez střetu zájmů a bez vazeb na průmysl.

Obě organizace navrhují, aby Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zřídila skupinu odborníků, která by nebyla ovlivněna ekonomickými a politickými zájmy a která by provedla nestranné vědecké posouzení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Odkazy:

Kritika zprávy SCHEER o zdravotních rizicích radiofrekvenčního záření. Přezkum expertní skupiny EU a stanovisko ze srpna 2022 o potřebě revize maximálních limitů expozice záření z bezdrátových komunikací, 2. vydání. 31. března, Rada pro bezpečné telekomunikace (Dánsko) a Švédská nadace pro ochranu před zářením.(Pdf)

Shrnutí kritiky zprávy o stanovisku SCHEER ke zdravotním rizikům radiofrekvenčního záření. Přehled expertní skupiny EU a stanovisko ze srpna 2022 o potřebě revize maximálních limitů expozice záření z bezdrátových komunikací, 2. vydání. 31. března, Rada pro bezpečné telekomunikace (Dánsko) a Švédská nadace pro ochranu před zářením.(Pdf)

Evropská komise: Stanovisko Vědeckého výboru pro zdraví, životní prostředí a vznikající rizika SCHEER k potřebě revize příloh doporučení Rady 1999/519/ES a směrnice 2013/35/EU s ohledem na nejnovější dostupné vědecké poznatky týkající se radiofrekvencí (100 kHz – 300 GHz)(pdf)

Autorkou článku je Mona Nilsson, nezávislá novinářka, spisovatelka a ředitelka organizace Radiation Protection.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.